Warsztaty Inspektorów Ochrony Danych (IOD)

dr Marleny Sakowskiej-Baryły

28-30 czerwca 2023 roku (środa-piątek)
Toruń, Hotel Mercure Toruń Centrum

Dzień I - 28 czerwca (środa)

Od godz. 14.00 – kwaterowanie uczestników

16.00-19.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej

I. Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora ochrony danych przez Prezesa UODO:

a) podstawa prawna, zakres i cel działań weryfikacyjnych – o co powinien zadbać IOD;
b) jak wyznaczyć obszary wykazywania zgodności funkcjonowania działań IOD z RODO;
c) jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO;
d) jak wykazać wyznaczenie IOD, jego prawidłowy dobór i usytuowanie organizacyjne;
e) jak wykazać brak konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań;
f) jak wykazać współpracę z IOD administratora i jego personelu;
g) jak wykazać zakres i prawidłowość wykonywania zadań przez IOD;
h) jak zabezpieczyć interesy IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów;
i) plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD, Zespół IOD;
j) na co zwrócić uwagę na wypadek kontroli Prezesa UODO;
k) odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia niewykonywania zadań IOD zgodnie RODO.

20.00 – kolacja powitalna

Dzień II - 29 czerwca (czwartek)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-16.30 – zajęcia w 4 blokach po 1,5 godziny zegarowej

II. Otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – nowa ustawa, nowe wyzwania dla IOD:

a) otwarte dane i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – na co powinien zwrócić uwagę IOD i jak połączyć obsługę otwartych danych z kwestiami dostępu do informacji publicznej;
b) otwarte dane i inne podstawowe pojęcia na gruncie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – relacje wobec dostępu do informacji publicznej;
c) otwarte dane i dostęp do informacji publicznej – tryby zapewniania dostępu do informacji w relacji do ochrony danych osobowych;
d) standardy otwierania danych – ochrona danych osobowych jako standard prawny;
e) filary otwartości – charakterystyka, przykłady, praktyka;
f) pułapki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w kontekście ochrony danych osobowych;
g) zasady otwierania danych;
h) prywatność osoby fizycznej i ochrona danych osobowych a otwieranie danych publicznych – czy można brać przykład z dostępu do informacji publicznej;
i) anonimizacja – nowa definicja ustawowa w kontekście ochrony danych osobowych;
j) tryby wnioskowe – podobieństwa i różnice względem dostępu do informacji publicznej – na co zwrócić uwagę w kontekście ochrony danych osobowych.

III. Wizerunek i dobra osobiste w sieci – działalność w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych:

a) jakie przepisy prawa należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z Facebooka, WWW i BIP w kontekście wykorzystywania wizerunku i ochrony dóbr osobistych;
b) jak zadbać o to, aby profil lub fanpage prowadzić prawidłowo od strony prawnej i organizacyjnej;
c) jakie dobra osobiste można naruszyć przez publikację na portalach społecznościowych czy stronach internetowych;
d) czym jest prawo do wizerunku i komu przysługuje;
e) jak przepisy RODO wpływają na udostępnianie danych osobowych na portalach społecznościowych;
f) jak ustalać dopuszczalny zakres udostępnianych treści;
g) jaka jest odpowiedzialność za opublikowane treści;
h) czy publikowane zdjęcia podlegają ponownemu wykorzystywaniu.

13.00-15.00 – obiad

16.30-18.00 – konsultacje z prowadzącym, sesja pytań-odpowiedzi, czas wolny;

20.00 – kolacja

Dzień III - 30 czerwca (piątek)

Do godz. 9.00 – śniadanie

9.00-12.00 – zajęcia w 2 blokach po 1,5 godziny zegarowej

IV. Dokument wewnętrzny, dokument prywatny, informacja przetworzona oraz inne rodzaje informacji i dokumentów w pracy IOD na styku z dostępem do informacji publicznej:

a) podstawy prawne, jakie należy brać pod uwagę przy dostępie do informacji publicznej w zestawieniu z innymi dokumentami i informacjami;
b) informacja publiczna i inne informacje oraz dokumenty w kontekście trybów dostępu do informacji publicznej;
c) rola orzecznictwa sądów administracyjnych w zapewnianiu dostępem do informacji publicznej;
d) informacja publiczna przetworzona;
e) informacja zanonimizowana;
f) informacja publiczna a dokumenty wewnętrzne;
g) dokumenty prywatne w kontekście dostępu do informacji;
h) materiały robocze, notatki, pierwopisy a informacje publiczne;
i) informacje techniczne w dostępie do informacji publicznej

V. Dyskusja. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Do godz. 12.00 – wykwaterowywanie uczestników